top of page
p.jpg
Informasjon gitt før feb 2019

Oppussing av fasadene på høy- og lavblokk
Revidert 21.03.19

OPPGRADERINGEN AV HØY– OG LAVBLOKK FORTSETTER

Tiden er nå inne til å informere våre beboere ytterligere om hva som skjer med oppgraderingen av våre blokker.

Arbeidet nærmer seg slutten på høyblokkene og vi er nå godt i gang med lavblokkene.

Dessverre viser det seg at under overflaten skjuler det seg store mangler, mangler som skriver seg tilbake til når byggene var nye. Underveis er det og blitt foretatt utbedringer som ikke holder mål.

Til informasjon kan bl.a. nevnes at ved avdekking av endevegg på Sundelia 24 er det kommet frem at isolasjonen er gjennomtrukket av fuktighet og rammeverket inn mot betongen, foruten å være underdimensjonert, er i ferd med å råtne bort. Mange vinduer både på høy– og lavblokk er i så dårlig forfatning at de må skiftes.

Borettslagets styre plikter å holde bygningsmassen i god stand i henhold til gjeldende lovverk og har derfor besluttet å ta et ordentlig skippertak nå mens vi er i gang.

Dette medfører at arbeidet er blitt mer omfattende enn opprinnelig planlagt noe som selvfølgelig også medfører større kostnader, kostnader som vi håper i stor grad kan dekkes inn ved bruk av oppsparte midler.

Når vi en gang kommer i mål vil vi sitte igjen med en bygningsmasse som tilfredsstiller dagens krav og som vil kreve betydelig mindre vedlikeholdskostnader i årene som kommer.

Med de nye fargene sammen med den betydelige renoveringen vil byggene fremstå som moderne og forhåpentligvis attraktive så vel for oss som bor her og for de som ønsker å komme inn i vårt borettslag.

For å oppnå et best mulig resultat på fasadene er det besluttet å henstille til våre beboere om å benytte hvitt som farge ved maling av balkongene innen for innglassingen for de som har det. For de balkongene som ikke har glass vil borettslaget male disse med hvitt og grått. Dvs at de flatene som i dag er røde på balkong vil bli hvite og det som er gult vil males grått. Hvitfargen som benyttes har kode S1000-N.

På samtlige balkonger er det en bodvegg som går nesten ut til rekkverket. Denne vil borettslaget få malt i hvitt for at fasaden skal fremstå mest mulig rent. Dette gjelder både høy– og lavblokk. For at dette skal gå knirkefritt ber vi alle om å fjerne eventuell lås på innglassingen slik at denne kan åpnes fra utsiden når arbeidet skal gjøres.

For at arbeidet skal gå så knirkefritt som mulig ber vi om at du som beboer følger de henstillinger som blir gitt av våre dyktige håndverkere.

Styret  og håndverkerne takker for samarbeidet

 

Tidligere publisert:

Revidert 20.02.19


Arbeidet med fasaderehabiliteringen går stadig fremover. Det har imidlertid vist seg at en god del av vinduene er modne for utskifting. Styret har derfor besluttet at nødvendig utskifting vil bli foretatt for å sette blokkene i en fullt ut forsvarlig stand.

Dette arbeidet vil medføre at entreprenør må ha tilgang til leilighetene når skiftingen starter. Det vil bli informert om dette i god tid.

Arbeidet med oppussingen av høyblokkene er godt i gang. Vi går nå inn i vinteren og Mjugbakken 5 vil nok ikke bli startet på før ut på nyåret.

Arbeidet med oppussingen har imidlertid avdekket forhold som gjør at den blir mer omfattende enn opprinnelig planlagt. Enkelte av fasadeplatene i stål var tydelig rustet og styret ønsket å skifte disse med nye. Da de ble tatt ned viste det seg at det var meget større korrosjonsskader enn det som viste på utsiden. Da blokkene ble bygget har man benyttet en byggemetode som ikke tilfredsstiller daghens krav da det ikke var utlufting bak platene. Disse var også montert på en slik måte at kondens samlet seg i bunnen av platene og langs tverrsgående spikerslag. Dette medførte at styret besluttet å foreta en fullstendig utskifting av platene, endre monteringsmåten til dagens krav og bytte til aluminium.

Det samme vil bli gjort på lavblokkene som planlegges startet på våren 2019. Fargene vil stort sett bli tilsvarende høyblokkene.

Det er satt opp stillas på nordveggen på Sundelia 20 og platekledningen er og fjernet her. Grunnen til at dette ble gjort nå er at det har vært en lekkasje inn i leilighet som har vært vanskelig å lokalisere. Fjerningen av disse platene avdekket også andre fukt skader som må tas fatt i.

Styret beklager de ulempene oppussingsarbeidet medfører for våre beboere men håper på et videre godt samarbeid.

Utskifting av gamle strømmålere i blokkene
15.03.2018

Styret har purret på utskiftingen av strømmålerne for blokkene med jevne mellomrom uten at noe eksakt er kommet frem.

14.mars fikk vi følgende melding:

Vi kan dessverre ikke gi en spesifikk dato.
Per i dag venter vi på arbeidsordre fra Ny anlegg, og når disse er mottatt vil det bli sendt videre til Montasje.
Montasje vil da ta kontakt med installatør og avtale dato.
Vi håper å få ordre snart, men det vil nok være litt ventetid.

Beklager for dette!

Hilsen
Lyse

Ikke så meget å bli klok på men det var ihvertfall et svar.

Planlagte styremøter kommende år:

15.03.2019

 

Følgende datoer er planlagt for styremøter i 2018 og begynnelsen av 2019:

  • 23.04.18 

  • 14.05.18

  • 18.06.18

  • 27.08.18

  • 24.09.18

  • 22.10.18

  • 19.11.18

  • 17.12.18

  • 21.01.19

  • 18.02.19

Saker som ønskes behandlet må foreligge styret  skriftlig senest 1- en uke før møtedato. Vennligst benytt e-mail post@sundekrossen.no.

Ellers minner vi om styrets faste møtetid på styrekontoret i Duganeveien 36 hver mandag mellom kl. 18 og 19 unntatt i perioden 02.07. - 20.08 2018 og på heligdagene 2. påske- og pinsedag.

Vi skifter forsikringsselskap

22.10.17

 

Som et ledd i styrets arbeid for å redusere borettslagets kostnader har vi inngått ny forsikringsavtale med Gjensidige Forsikring ASA. Denne avtalen løper fra 27.10.17 og vår avtale med IF går ut 26.10.17.

For deg som beboer i en av borettslagets leiligheter betyr dette at skader etter denne dato skal meldes til styret på post@sundekrossen.no eller på tlf. 948 83 999.

Skademeldingen skal inneholde:
Fullt navn og adresse, for blokk med leilighetsnummer, e-post adresse og telefon. Når skaden oppstod og hva som var årsaken. Omfanget beskrives. Eventuelt andre relevante opplysninger. Skadeskjema kan hentes HER

I forbindelse med overgangen til nytt selskap MÅ alle boenheter fylle ut et Boligsjekkskjema og returnere dette i utfylt og signert stand til borettslagets postkasse, enten på aktivitetshuset eller postkasse nr. 36 på stativet for Duganeveien. Skjemaet kan også hentes på http://m.pir5.no/upload/Gjensidige%20boligsjekken.pdf, fylles ut, lagres og sendes som vedlegg på mail til post@sundekrossen.no.

Ved å inngå denne avtalen vil det være mulig å spare opptil kr. 100.000,- i året ved at Gjensidige stiftelsen som er en betydelig eier i Gjensidige ASA betaler ut sitt utbytte til forsikringstakerne. Dette vil først bli gjort gjeldende i fullt mon for 2018.

Egenandel.
Borettslaget har valgt å ha en egenandel på kr. 20.000,-. For den enkelte beboer vil det imidlertid ikke bli belastet en egenandel på mer en kr. 6.000,- dersom skaden skyldes uaktsomhet fra beboer. Eksempel på dette er f.eks. vannskader fra utett avløpsrør under vask, oversvømmelse forårsaket av tette avløpsrør, brannskader p.g.a. tørrkoking for bare å nevne noe.

Da håper vi på at forsikringen blir benyttet så lite som mulig i tiden som kommer og at alle tar ansvar for å begrense skader.

 

 

Vi installerer nytt moderne brannvarslingssytem

01.01.17

 

Styret hat besluttet at borettslaget i første halvår skal installere Get SAFE, et nytt og moderne brannvarslingssytem som vil gi alle beboere enn helt ny form for trygghet.

Systemet virker, kort fortalt, ved at det installeres optiske røykvarslere i alle leiligheter (2 i rekkehus), varslere som kommunisrer med hverandre innen for sitt bygg og med alarmsentral. Vil du vite mer kan du laste ned fyldig infobrev HER.  Du kan og gå til

http://artikler.get.no/get-safe/slik-fungerer-det/

eller du kan laste ned infobrosjyre om systemet HER.

Hilsen

Styret

Lading av El-biler - bruk av felles strøm
06.05.15

 

Også i vårt borettslag er det kommet noen El-biler. Disse skal lades og da benyttes felles strøm enten i fellesgarsje ved høyblokkene eller man tar strøm fra egen garasje. All denne strøm går på fellesregnskapet og styret har derfor besluttet at alle eiere av El-biler som benytter seg av felles strøm skal betale kr. 200,- pr. mnd. til dekning av borettslagets kostnader.
Eiere av El-biler plikter å melde fra til styret slik at fakturering kan iverksettes.
Om det oppdages El-biler som ikke er registrert i borettslagets arkiv vil det bli sendt ut regning fra den dagen bilen ble registrert.

bottom of page